Cùng với các nghệ sĩ Schuett Moumdjian và Sandy Becker chúng tôi đang phấn đấu cho một chương trình linh hoạt tại nơi cư trú của các cư dân, chủ yếu sẽ diễn ra hai lần trong một năm cùng hai đến ba cư dân của vùng, mỗi lần sẽ diễn ra tại một địa điểm khác nhau tại vùng Erzgebirge. Mục đích ở đây là khám phá trong mối quan hệ tại vùng một chủ đề mới, đặc biệt, liên quan tới chính trị và xã hội trong một khuôn khổ giới hạn.

Tại đây các nhà nghệ sĩ tạo hình, nhưng cũng cả ví dụ như các nhà văn, nhà nhạc sĩ và các nhà khoa học đều có thể tham gia. Trọng tâm tập trung để đi đến một cuộc trao đổi và tạo ra trong mọi phương hướng truyền xung lực cho một sự tranh luận tiếp theo và cho các luồng suy nghĩ. Mục tiêu chính là thiết lập được các mối liên hệ lâu dài và mối quan hệ trong thời gian này, yếu tố này sẽ dẫn đến các cơ hội (sáng tạo) đi xa hơn nữa trong trong tương lai.