Báo cáo2023-02-21T13:38:27+00:00

Báo cáo

Là một dự án kiểu mẫu, chúng tôi đang trong quá trình học hỏi và phát triển không ngừng. Việc tự kiểm tra với ý thức bình luận, lập tài liệu và đánh giá có tầm quan trọng đặc biệt.

Trong các hành trình giáo dục đến các nước ngoài tại châu Âu, trong các cuộc hội thảo, tại các cuộc họp giao diện thường xuyên lại khám phá được thêm những câu chuyện mới, các phương pháp và các ví dụ thực hành tốt nhất.

Những phát hiện, kinh nghiệm và các khả năng hành động sẽ được tổng hợp, xử lý và công bố trong các bản báo cáo

Go to Top