Định dạng sáng tạo2023-02-21T12:43:28+00:00

Định dạng sáng tạo

Hiện tại chúng tôi muốn theo dõi những câu chuyện chưa được khám phá và củng cố những câu chuyện mới. Với các hình thức tường thuật sáng tạo chúng tôi muốn tăng cường sự gắn kết xã hội.

Trong khuôn khổ dự án của mình, chúng tôi đồng hành cùng với các sản xuất văn hóa. Trong đó chúng tôi cung cấp các kiến thức chuyên môn về xây dựng mạng lưới tập trung vào chủ đề và theo các phương pháp tiếp cận đa ngành, hỗ trợ các nguồn lực và đáp ứng những nhu cầu cá nhân của các đối tác của chúng tôi.

Go to Top