Hành trình giáo dục2023-02-21T13:42:44+00:00

Hành trình giáo dục

Cách tiếp cận tường thuật của chúng tôi cũng dựa trên việc học hỏi từ các thành phố ở châu Âu có lịch sử chuyển đổi tương tự. Chúng tôi mong muốn có được tại đây sự chuyển giao liên tục các phương pháp- và kinh nghiệm.

Chính vì vậy chúng tôi tổ chức các chuyến đi đến các thành phố châu Âu. Chủ nghĩa dân túy cánh hữu và những ý tưởng cánh hữu được giải quyết ở đó như thế nào? Trong các cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ, các thành viên của các xã hội dân sự và chính trị tại địa phương dẫn đến các cuộc trao đổi về kinh nghiệm.

Go to Top