Nhóm tiêu điểm2023-02-21T13:43:15+00:00

Nhóm tiêu điểm

Chúng tôi sử dụng các nhóm tiêu điểm để phát triển hơn nữa dự án mô hình của mình. Tại đây liên quan đến những cuộc phỏng vấn nhóm với những người tham gia được lựa chọn cụ thể.

Ví dụ chúng tôi sử dụng chúng để kiểm tra các định dạng văn hóa mới về tác động hoặc khả năng tiếp cận của chúng. Tiếp cận với các nhóm mục tiêu khác nhau là một chủ đề quan trọng đối với chúng tôi. Không phải lúc nào cũng dễ dàng có được sự đáp ứng đúng và chính xác cho tất cả mọi người như nhau. Chúng tôi muốn làm việc này trong những năm tới- và sử dụng các nhóm tiêu điểm để hiểu rõ hơn về nhu cầu, quan điểm và thực tế cuộc sống của những người khác nhau.Như vậy chúng tôi mới có thể điều chỉnh được hoạt động và các đáp ứng của mình cho phù hợp.

Go to Top