Hội thảo2023-02-21T13:42:00+00:00

Hội thảo

Làm thế nào chúng tôi có thể tiếp cận các nhóm mục tiêu mới? Những người chưa biết đến chúng tôi, bằng hình thức mới?

Làm thế nào chúng tôi có thể tạo không gian tường thuật an toàn trên mạng và trong thế giới thực?

Với các hội thảo của mình, chúng tôi muốn cùng học hỏi các chủ đề khác nhau. Việc lựa chọn các chủ đề đáp ứng nguyện vọng, câu hỏi và nhu cầu đặc biệt của mạng lưới chúng tôi.

kommende Workshops

Du hast Interesse an einem Workshop von neue unentd_ckte narrative? Dann melde dich bei uns.

Go to Top