Tầm nhìn

Chủ nghĩa dân túy cánh hữu hiện đang là một trong những thách thức chính trị – xã hội lớn nhất ở châu Âu. Tránh nó như thế nào? Làm gì để đối phó? Cách tiếp cận của chúng tôi không chỉ là xem xét những vấn đề hiển nhiên – chúng tôi muốn khám phá những câu chuyện, những mảnh vỡ và những khoảng trống nền tảng có thể quan sát được ở cấp độ thành phố, không gian và xã hội.

Trong khuôn khổ các hội thảo, hành trình giáo dục và các cuộc họp giao diện cũng như thông qua sự đồng hành của các sản phẩm văn hóa, chúng tôi hỗ trợ các „Tác nhân“ địa phương trong việc sản xuất các hình thức văn hoá mới chống lại sự thù hận của cánh hữu và những câu chuyện dân túy. Chúng tôi làm việc với „những câu chuyện mới chưa được khám phá“ bằng cách xem xét kỹ lưỡng những câu chuyện và thảo luận hiện có, thăm dò những góc nhìn mới và khác nhau, kể những câu chuyện – những thứ làm cho những điều chưa từng được nghe trước đây có thể nghe thấy được và những điều chưa được nhìn thấy có thể nhìn thấy được.

„Bây giờ“ là một dự án kiểu mẫu trong khuôn khổ chương trình liên bang Demokratie Leben! (Cuộc sống dân chủ!)