Dự án „ Quá trình mở“ theo đuổi quá trình xử lý- nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU),  tại Saxony, ngoài các hình thức khác chủ yếu dưới hình thức triển lãm một chương trình đi kèm cho các trường học.

Triển lãm đa phương tiện mới dành riêng cho chủ đề về nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU), trong đó lấy thực tế Đông đức, đặc biệt tại tiểu bang Saxony, làm điểm khởi đầu.

Lịch sử của nhóm khủng bố cực đoan cánh hữu (NSU) được kể từ những câu chuyện di cư của những người lao động hợp tác, trọng tâm là chủ đề phân biệt chủng tộc mang tính cấu trúc.

Sự kiện này được thiết lập như mộtt triển lãm lưu động có thể diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau với phạm vi thay đổi, chương trình gắn kết và đi kèm khác nhau.

Triển lãm số dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4.

Tìm kiếm thêm thông tin về dự án tại đây.