Die bewegenden Geschichten mobiler Frauen (Arbeitstitel) – Uraufführung // Những câu chuyện cảm động về những người phụ nữ lưu động (tựa đề công việc) – Buổi ra mắt

Mehr als 40 Jahre, nachdem die ersten vietnamesischen Frauen als Vertragsarbeiterinnen in die DDR kamen, sucht auch eine neue Generation ihr Glück in Chemnitz. Nicht in den Fabriken, in denen ihre Mütter nähten oder am Fließband standen, denn die gibt es längst nicht mehr. Die einen sind hier geboren und aufgewachsen, andere werden heute u.a. für die Pflegebranche gewonnen und kommen als junge Frauen aus Vietnam nach Chemnitz. – Wie erlebten die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen die Stadt? Was hat sie bewogen zu bleiben? Welche Erfahrungen haben sie gemacht und wie lässt sich aus ihnen lernen? Welches Verhältnis hat die junge Generation zu den historischen Wurzeln und wie blickt sie auf die gegenwärtige Zeit?

Đã hơn 40 năm, sau khi những người phụ nữ Việt Nam là công nhân hợp tác lao động đến Cộng Hòa Dân Chủ Đức, một thế hệ trẻ mới cũng đang tìm hạnh phúc của mình ở Chemnitz.  Không phải ở trong các xí nghiệp là những nơi mà các bà mẹ của họ đã từng ngồi may hoặc đứng bên băng chuyền, vì đã từ lâu rồi những thứ đó không còn nữa. Có những người sinh ra và lớn lên ở đây và có những người hôm nay học và làm trong ngành điều dưỡng hoặc những ngành nghề khác, họ là những phụ nữ trẻ từ Việt Nam sang Đức. – Những người nữ công nhân hợp tác lao động trước kia đã có những trải nghiệm sống ở thành phố như thế nào? Từ những động cơ nào mà họ ở lại? Họ đã thu được những kinh nghiệm gì và làm sao để rút ra được những bài học từ những kinh nghiệm đó? Thế hệ trẻ bây giờ có quan hệ thế nào với nguồn gốc lịch sử và họ hướng vào hiện tại ra sao?

Mit „Die bewegende Geschichten mobiler Frauen“ (Arbeitstitel) werden Geschichten von ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und Chemnitzerinnen vietnamesischer Herkunft auf die Bühne gebracht. Es werden Interviews geführt, Dokumente gesichtet und Lebenswege nachgezeichnet, aus denen dann im Herbst eine gemeinsame Theaterproduktion entsteht. Dabei konzentrieren wir uns auf die Biografien der Frauen, möchten die verschiedenen Generationen und Blickwinkel zusammenbringen und freuen uns über Frauen, Mütter und Töchter, die mitmachen möchten.

Với „Những câu chuyện cảm động về những người phụ nữ lưu động“ (tựa đề công việc) thì những câu chuyện của những người nữ công nhân hợp tác lao động trước kia và những người phụ nữ Chemnitz gốc Việt Nam sẽ được đưa lên sân khấu. Sẽ có tiến hành phỏng vấn, xem tài liệu và vẽ lại những chặng đường đời để từ đó sẽ đưa vào sản xuất kịch chung trong mùa thu. Ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào các tiểu sử của các chị em phụ nữ, muốn đưa các thế hệ và các góc nhìn khác nhau lại với nhau và sẽ rất phấn khởi nếu được các chị em phụ nữ, các bà mẹ và các cô con gái cùng tham gia.

Aufruf //Lời kêu gọi

Wir suchen Frauen ab 18 Jahren, die in Chemnitz oder der Region leben, in Vietnam geboren wurden und der Arbeit wegen nach Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz gekommen sind oder einen vietnamesischen Familienhintergrund haben – mit Lust auf Theater und darauf, mit uns über ihr Leben und ihre Arbeit zu sprechen.

Chúng tôi tìm những người phụ nữ trên 18 tuổi sinh sống ở Chemnitz hoặc trong vùng, sinh ra ở Việt Nam và vì công việc đã đến thành phố Karl-Marx-Stadt hoặc Chemnitz hoặc có một nguồn gốc gia đình Việt Nam – yêu thích sân khấu và muốn nói chuyện với chúng tôi về cuộc sống và công việc của mình.

Wir laden alle Interessierten und Neugierigen zu unserem Infotreffen am 27.3.2021, 17 Uhr ein (digital). Das Team stellt dann das Projekt sowie den weiteren Weg und die Workshopplanung vor und beantwortet alle wichtigen Fragen.

Chúng tôi mời tất cả những người quan tâm và hiếu kỳ đến buổi gặp gỡ thông tin vào ngày 27/03/2021, 17:00 giờ (kỹ thuật số). Đội dự án sẽ giới thiệu dự án và chặng đường tiếp theo cũng như là kế hoạch hội thảo và sẽ trả lời tất cả những câu hỏi quan trọng.

Anmeldung, Rückfragen und Kontakt //
Đăng ký, hỏi lại và liên hệ

Vũ Vân Phạm,
Projektbegleitung „neue unentd_ckte narrative“ //
Đồng hành dự án „Những chuyện mới chưa khám phá“
van.pham@asa-ff.de

Friederike Spindler,
Dramaturgin Figurentheater  // Nhà soạn kịch nhà hát kịch múa rối
spindler@theater-chemnitz.de

Inszenierung // Đội dàn dựng

Regie // Đạo diễn: Miriam Tscholl
Text // Lời văn: Dagrun Hintze
Puppen // Con rối: Atif Hussein

Produktionsbegleitung und Recherche // Đồng hành sản xuất và nghiên cứu: Vũ Vân Phạm
Theaterpädagogik und Vermittlung // Sư phạm kịch và môi giới: : Denise von Schön-Angerer
Dramaturgie // Nghệ thuật kịch:: Friederike Spindler

Geplantes Premierendatum: 6. November 2021 // Dự kiến ngày ra mắt: Ngày 6 tháng 11 năm 2021
Spielort: Figurentheater Chemnitz // Nơi biểu diễn: Nhà hát múa rối Chemnitz[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Die Inszenierung entsteht in Koproduktion des Figurentheaters Chemnitz mit dem ASA-FF e.V., begleitet im Rahmen des Programms „neue unentd_ckte narrative 2025“ sowie im Rahmen des bundesweiten Theaterprojektes „Kein Schlussstrich!“